Statuten van de Antroposofische Vereniging in België vzw

Antroposofische vereniging België vzw
Ferdinand Lousbergskaai 44, 9000 Gent
Ondernemingsnummer: 414.116.457
Statuten (verschenen in het staatsblad van 9.5.1974 – 13.11.1986 – 10.11.1994)

Gewijzigd op 22 december 2004

Benaming, doel, zetel

Artikel 1

De vereniging neemt de benaming aan van ‘Antroposofische Vereniging in België’, in het Frans ‘Societé Anthroposophique en Belgique’.

Artikel 2

De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen van de kennis van de mens en van de wereld op grondslag van de door Rudolf Steiner vertegenwoordigde geesteswetenschap, de antroposofie.

Daartoe zal zij alle activiteiten mogen verrichten, o.m. voordrachten, conferenties, studiegroepen, cursussen, nationale of internationale bijeenkomsten, tentoonstellingen en opvoeringen inrichten, alsmede boeken, brochures, dagbladen en tijdschriften uitgeven.

Met het oog daarop mag zij o.a. fondsen en dotaties samenstellen, schenkingen en legaten ontvangen en alle roerende en onroerende verrichtingen doen, die voor het verwezenlijken of bevorderen van haar doel nodig of nuttig zijn, leningen aangaan, steun verlenen aan personen of verenigingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven.

Artikel 3

De vereniging beschouwt zich als een tak van de ‘Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft’ met zetel in het ‘Goetheanum’ te Dornach (Zwitserland) gesticht op 24 december 1923 door Rudolf Steiner.

Zij is de voortzetting van de vroegere Belgische sectie van de ‘Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft’ alsmede van de feitelijke vereniging ‘Antroposofische Vereniging in België’, waarvan zij de rechten en de plichten overneemt.

Artikel 4

De zetel van de vereniging is gevestigd in Gent, Ferdinand Lousbergskaai 44, gerechtelijk arrondissement Gent. Hij kan bij beslissing van de algemene vergadering naar een andere plaats in België worden overgebracht.

Leden, jaarlijkse bijdrage

Artikel 5

De Vereniging heeft tenminste drie leden, minimum opgelegd door de wet.

Artikel 6

Iedereen die met het doel van de vereniging instemt, kan als lid worden aanvaard. De vraag wordt gericht aan de voorzitter en de aanvaarding ligt bij de raad van bestuur.

De aanvraag van het lidmaatschap houdt in, dat de aanvrager door bemiddeling van de Antroposofische Vereniging in België terzelfder tijd om het lidmaatschap verzoekt bij de ‘Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft’ te Dornach (Zwitserland).

Artikel 7

Ieder lid kan zijn lidmaatschap opzeggen. Hij verwittigt schriftelijk de voorzitter en geeft hem zijn lidkaart terug.

Artikel 8

De gewone jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan, mits gegronde redenen, vermindering of vrijstelling van de bijdrage toestaan en deze maatregel ook weer herzien.

Artikel 9

a) Het lid dat zonder opgave van redenen gedurende drie achtereenvolgende jaren zijn jaarlijkse bijdrage, waarvan sprake is in art. 8, niet heeft betaald, wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd.

Het in gebreke blijven wordt door de raad van bestuur vastgesteld met een twee derde meerderheid, zonder dat enige aanmaning vereist is.

Deze vaststelling wordt voorgelegd aan de algemene vergadering, die daarop de uittreding van het lid kan bekrachtigen.

Het betreffende lid krijgt de uitnodiging tot de vergadering met de dagorde, langs de gebruikelijke weg toegezonden, zodat het zijn standpunt aldaar kan kenbaar maken.

b) De uitsluiting van een lid, dat de spirituele, morele of materiële belangen van de vereniging schaadt, kan uitgesproken worden door de algemene vergadering mits een meerderheid van ten minste twee derde der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Het betreffende lid kan zich op geen andere aanmaning beroepen dan de langs de gebruikelijke weg verzonden uitnodiging tot deze vergadering met de dagorde.

Algemene vergadering

Artikel 10

a) De algemene vergadering wordt bijeen geroepen door de raad van bestuur wanneer het belang van de vereniging het vereist of wanneer een vijfde van de leden erom verzoeken overeenkomstig artikel 5 van de wet van juni 1921.

b) De bijeenroepingen worden verzonden minstens drie weken op voorhand en behelzen de dagorde.

c) De jaarlijkse statutaire vergadering heeft plaats voor einde april, op de plaats, de en het uur vermeld in de oproeping

d) De dagorde wordt opgesteld door de raad van bestuur. Ieder voorstel getekend door tenminste een twintigste van het ledental van de vereniging, dient op de dagorde te worden gebracht van de eerstkomende of de daarop volgende algemene vergadering.

Artikel 11

Overeenkomstig de wettige bepalingen is de algemene vergadering bevoegd om te beslissen over de volgende punten:

1. Benoeming, ontslag en kwijting van de bestuurders

2. Goedkeuring der rekeningen, balansen en budgetten

Het onder punt 1 en 2 vermelde gebeurt met gewone meerderheid der uitgebracht stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden

3. Voor een wijziging van de statuten kan beslist worden:

– als twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn

– met een twee derde meerderheid der uitgebrachte stemmen

4. Voor wijziging van de doelstelling alsook voor de ontbinding van de vereniging kan beslist worden:

– als twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn

– met een vier vijfde meerderheid

Voor punt 3 en 4 moeten de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk in de uitnodiging vermeld worden. Indien wat betreft punt 3 en 4 op een eerste algemene vergadering het vereiste quotum niet wordt gehaald zal een tweede algemene vergadering moeten gehouden worden die meer dan 15 dagen later plaatsvindt. Op deze tweede vergadering kan er geldig beslist worden met het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, met de vereiste meerderheid van stemmen.

Artikel 12

Een lid mag volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een algemene vergadering, doch slechts aan een ander lid van de vereniging. Niemand mag meer dan vijf andere leden vertegenwoordigen.

Artikel 13

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in een speciaal register, en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers.

Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging, waar het ter inzage ligt van de leden. Deze inzage zal ter plaatse moeten gebeuren.

Derden kunnen er eveneens inzage in krijgen, mits blijk te geven van een gewettigd belang, en na schriftelijke toestemming van de voorzitter of dienstdoende voorzitter.

Artikel 14

Het bestuur van de vereniging is toevertrouwd aan een raad van bestuur bestaande uit minimum drie leden. Het aantal bestuurders zal steeds kleiner dan het aantal leden.

Artikel 15

De algemene vergadering duidt onder de verkozen bestuurders een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester aan en bepaalt de duur van hun mandaat.

De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vereniging dat vereist. De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig is.

Indien dit quotum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (de helft plus , onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks eisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan worden meegedeeld per brief, telefax of e-mail. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vastlegging van de jaarrekening.

Artikel 16

Ten aanzien van derden is de vereniging geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de Raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

De Raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van het dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan het dagelijks bestuur, aan één of meerdere bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. Het mandaat kan ten alle tijden met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren.

De bevoegdheden om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meerdere personen, al dan niet de bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten alle tijden met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.

De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde huishoudelijke reglement. Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband et de toepassing van de statuten, de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen en het goede functioneren van de vereniging.

Artikel 17

De raad van bestuur beschikt over de grootste bevoegdheid om het bestuur van de vereniging te verzekeren en om alle daden van beschikking te tellen om het maatschappelijk doel te bereiken. Alles wat niet volgens de wet of de statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden, valt onder zijn bevoegdheid. Hij mag onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en contracten stellen en afsluiten, minnelijke schikkingen treffen; alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek bezwaren, leningen afsluiten; huurcontracten van om het even elke duur afsluiten, legaten, subsidies; schenkingen en overdrachten aanvaarden; aan alle rechten verzaken; alle machten verlenen aan door hem aangewezen mandatarissen die al dan niet lid zijn; de vereniging in rechte vertegenwoordigen zowel als eiser, dan als verweerder.

Hij mag ook het personeel van de vereniging benoemen en herroepen; alle sommen en waarden innen; alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen, rekeningen openen bij de banken of het postcheckambt, op voornoemde rekeningen alle verrichtingen doen zoals het opvragen van gelden door uitgifte van check, overschrijving- of transfer-orders of elk ander betalingsmandaat, een banksafe in huur nemen; alle door de vereniging betaalde sommen betalen; bij de post, douane, spoorwegmaatschappij alle al da niet aangetekende of verzekerde brieven, telegrammen en colli’s afhalen; alle postwissels of postassignaties of kwijtingen innen.

Boekjaar, rekeningen , ontbinding, liquidatie, diverse

Artikel 18

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Rekeningen en balans van het afgelopen jaar afgesloten per 3 december, de begroting van het lopende jaar, evenals het verslag van de raad van bestuur worden voorgelegd aan de statutaire algemene vergadering volgend op de afsluiting van het boekjaar.

Artikel 19

De algemene vergadering kan een commissaris benoemen, belast met het toezicht op boeken en rekeningen.

Artikel 20

In geval van vrijwillige ontbinding zal de algemene vergadering, die deze uitgesproken heeft, de vereffenaar of vereffenaars aanduiden, en hun bevoegdheden vaststellen, evenals de bestemming te geven aan de goederen van de vereniging. Deze goederen zullen worden overgemaakt aan een vereniging die, hetzij in België, hetzij in het buitenland, een gelijkaardig doel nastreeft, of een doel dat zo dicht mogelijk datgene van de ontbonden vereniging benadert.

Hetzelfde geldt in het geval van een gerechtelijke ontbinding. Zodra deze uitgesproken wordt, zullen de vereffenaars de algemene vergadering bijeenroepen, opdat deze zich zou uitspreken over de bestemming van de goederen zoals hierboven aangeduid.

Nochtans zullen de goederen die geschonken of gelegateerd werden met uitdrukkelijk beding in die zin, teruggaan aan de schenker of aan de erfgenaam, in geval van ontbinding.

Artikel 21

Voor alles wat niet voorzien is door de statuten wordt verwezen naar de wet van 2 mei 2002 en de uitvoeringsbesluiten.

Bestuursleden

De Algemene vergadering van 6 maart 2010 heeft volgende bestuursleden verkozen:

Vera Van Ighem, voorzitter
Pat Perquy, penningmeester
An Notebaert, secretaris
Mario Damen, bestuurslid
Peter Van den Broeck, bestuurslid


Être guidé par une étoile ne signifie rien d’autre que de percevoir l’âme elle-même sous l’apparence d’une étoile.

– Rudolf Steiner