Sociale Driegeleding

Sociale Driegeleding is een beweging, die er naar streeft het maatschappelijk leven in drie autonome geledingen te herordenen. Zij onderscheidt in de maatschappij drie levenssferen:

 1. het geestesleven (cultuur),
 2. het rechtsleven,
 3. het economisch leven.

Voor ieder van deze levensgebieden geldt volgens de denkbeelden van de Sociale Driegeleding een eigen ordenend principe. Er werden en worden pogingen ondernomen om deze visie te ontwikkelen en in praktijk te brengen.

Naar de denkbeelden van de Sociale Driegeleding is het voor een gezonde maatschappelijke structuur nodig in de samenleving, zowel in het groot als het klein, drie gebieden te onderscheiden:

 • het cultureel leven waartoe ondermeer religie, wetenschap, kunsten, en opvoeding gerekend worden;
 • het rechtsleven met o.m. zijn wetten, regels en afspraken;
 • het economisch leven met productie, distributie en consumptie ter bevrediging van menselijke behoeften.

Ieder van deze gebieden heeft een zelfstandige ruimte nodig om zich gezond te kunnen ontwikkelen; ieder volgens zijn eigen specifiek ordeningsprincipe.

Het cultureel leven moet zich in vrijheid kunnen ontwikkelen; in het rechtsleven is gelijkheid noodzakelijk; en in het economische leven zou broederlijkheid (in plaats van concurrentie) de richtinggevende kwaliteit moeten zijn. Geen van de drie gebieden mag een ander gebied domineren, terwijl zij in de praktijk toch vervlochten zijn.

In de Sociale Driegeleding wordt de concrete beleidsvorming open gelaten. Zij legt zich niet bij voorbaat vast op een inhoudelijk partijprogramma of in een politieke partij. Naar gelang de maatschappelijke ontwikkelingen wordt aan de praktijk telkens weer opnieuw vorm gegeven.

Bekijk hier in onze linksectie de toepassing in België.

Enkele voorbeelden van Literatuur over de beweging van Sociale driegeleding

 • “De sociale impuls van de antroposofie”, Dieter Brüll – ISBN 9062382592
 • “Wat is sociale driegeleding?”, Peter Schilinski
 • “De kernpunten van het sociale vraagstuk”, Rudolf Steiner – ISBN 9060385470
 • “Sociale toekomst”, Rudolf Steiner – ISBN 9060385063
 • “Driegonaal, tijdschrift voor sociale driegeleding en antroposofie” – ISSN 13853503

Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed