Van holbewoner tot stadsmens – 12.000 jaar cultuurgeschiedenis

Edy de Munck

Edy de Munck beschrijft in dit boek de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn en het den­ken gedurende de afgelopen 12.000 jaar. De eerste grote veranderingen treden op bij het begin van de landbouw rond 8.500 jaar v. Chr., de zogenaamde agrarische revolutie. Archeologische vondsten bij onder andere Gobekli Tepe getuigen hiervan. In plaats van geleid te worden door de natuurgeesten via de sjamaan wordt de mens een zelfstandig denkend wezen; hij kan verantwoor­delijk worden gesteld voor zijn daden. De tweede revolutie vindt plaats door Christus aan het begin van onze jaartelling. Zijn optreden zorgt voor een totale mentaliteitsverandering van zijn volgelingen, waardoor men zich als een eigen individualiteit gaat beleven en niet alleen maar als onderdeel van een groep of stam. Deze houding ten opzichte van het leven en de wereld leidt uit­eindelijk in de zeventiende en achttiende eeuw tot de Verlichting en de eruit voortvloeiende in­dus­triële revolutie. Alle grote uitvindingen die ons huidige leven bepalen, zijn van na deze tijd. Het omgaan met deze uitvindingen en hoe wij onze samenleving moeten reorganiseren is het gro­te probleem van onze tijd. Het lokale groepsdenken met zijn eigenbelang moet worden vervan­gen door mondiaal denken en het algemene belang.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis