Steun ELIANT nu!

Europese Alliantie van Initiatieven voor Toegepaste Antroposofie / ELIANT

(European Alliance for Applied Anthroposophy)

Wat wil de Alliantie?

Menselijke waardigheid en individuele ontwikkeling zijn centrale waarden van de Europese cultuur. Aan de ontwikkeling daarvan hebben vele initiatieven voor toegepaste antroposofie al ruim 80 jaar bijgedragen. Met name op het gebied van landbouw, pedagogie, heilpedagogie en geneeskunde zijn menswaardige werkgemeenschappen van hoge kwaliteit en wereldwijde uitstraling ontstaan. De Alliantie heeft zich ten doel gesteld dit alles voor de burgers van Europa wettelijk te garanderen en deze initiatieven verder te ontwikkelen als bijdrage aan de inrichting van Europa.

Elke burger in Europa heeft het recht op individuele ontwikkeling, en dat betekent niet alleen de vrijheid van keuze, maar ook de mogelijkheden om te kiezen: ouders moeten voor hun kinderen de school kunnen kiezen die overeenkomt met hun opvoedkundige overtuiging. Iedereen moet voor zichzelf de medische verzorging en de voeding kunnen kiezen die met zijn of haar levenswijze overeenkomt. In Europa mogen de grondrechten en de mensenrechten niet ten nadele van dergelijke cultuurinitiatieven worden ingeperkt.

Hiervoor zijn wettelijke basisvoorwaarden nodig, die de diversiteit van de verschillende levenswijzen en de daarmee verbonden organisaties en ontwikkelingen, mogelijk maken en ondersteunen. Het pluralisme van de wetenschappelijke methoden en de vrijheid van onderzoek en onderwijs moeten gewaarborgd zijn. Ook de vrijheid van beroepskeuze en de vrijheid van opleiding veronderstellen maatschappelijke diversiteit.

Werkwijze en activiteiten van de Alliantie

Wij, de oprichters van deze Alliantie, werken samen op grond van solidariteit tussen de initiatieven. Deze samenwerking opent de mogelijkheid tot wederzijdse ondersteuning in onze afzonderlijke, op Europa gerichte, plannen en acties. Ons doel is om samen te werken, op basis van integriteit en transparantie. Wij hopen daardoor de noodzakelijke initiatieven op de verschillende levensgebieden met de grootst mogelijke democratische ondersteuning, zo gering mogelijke administratieve kosten en een scherp bewustzijn voor dialoog en communicatie te realiseren.

Wij streven er naar ook in de toekomst invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in de Europese politiek en regelgeving en daartoe de bestaande contacten met de Europese instituties uit te breiden en te onderhouden.

Wij zijn een integraal deel van de “civil society” op Europees niveau met het doel een zo breed mogelijk netwerk te vormen van organisaties die een dergelijke doelstelling nastreven.

Wij nemen actief deel aan het openbaar debat en werken binnen onze mogelijkheden mee aan conferenties, seminars en workshops die overeenstemmen met het doel van de Alliantie.

Hiervoor zoeken wij partners in de culturele, economische en politieke sector. Wij zoeken de samenwerking met instituties, groeperingen en personen uit het openbare leven, die ons engagement voor een duurzame bescherming van de rechten van vrijheid, meer levenskwaliteit en ontplooiingsruimte voor ieder individu delen. Wij zouden met deze partners standpunten willen uitwerken en initiatieven ondersteunen om de verdere ontwikkeling van Europa in deze zin mede vorm te geven.

Beslissingen die de Alliantie als geheel betreffen, worden in onderling overleg door de oprichters genomen. Totdat de Alliantie zich in Brussel kan vestigen wordt het secretariaat gevoerd door de Stichting ter bevordering van de Antroposofische Geneeskunde (Förderstiftung Anthroposophischen Medizin) in Dornach (Zwitserland).

Lidmaatschap van de Alliantie

Leden van de Alliantie zijn alle oprichters van de Alliantie, die zich op basis van solidariteit hebben verenigd, alsook ondersteunende leden.

Oprichters van de Alliantie zijn organisaties en instituties voor toegepaste antroposofie die zich op Europees niveau actief willen inzetten om de genoemde doelen op het gebied van de Europese wet- en regelgeving inzake grond- en mensenrechten, sociale zelfbeschikking, culturele verscheidenheid en daarmee de bevordering van meer levenskwaliteit te verwezenlijken. De oprichters ontwikkelen de activiteiten van de Alliantie en zetten deze in daden om.

Ondersteunend lid van de Alliantie kan elke natuurlijke of rechtspersoon, organisatie of instelling worden, die zich wil inzetten voor de antroposofische cultuurinitiatieven en ter ondersteuning van de Alliantie een ideële en/of financiële bijdrage wil inbrengen. Ondersteunende leden worden regelmatig geïnformeerd over de activiteiten van de Alliantie en dragen eventueel bij aan het uitvoeren van afzonderlijke projecten en acties. Uit het lidmaatschap van een ondersteunend lid volgt geen enkele financiële verplichting, tenzij het lid dit uitdrukkelijk zelf op zich heeft genomen.

De oprichters van de Alliantie zijn:

 • AEFMUTA, Association Européenne des Fabricants de Médicaments utilisés en Thérapeutique Anthroposophique, Huningue; Nan de Herdt.
 • Demeter International e.V., Darmstadt; Andreas Biesantz.
 • ECCE, European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy, Zeist; Bernard Heldt.
 • ECSWE, European Council for Steiner Waldorf Education, A.I.S.B.L., Brussel; Christopher Clouder.
 • EFPAM, European Federation of Patients’ Associations for Anthroposophic Medicine, Leidschendam; René de Winter.
 • FAM, Förderstiftung Anthroposophische Medizin, Dornach; Michaela Glöckler.
 • gesundheit aktiv anthroposophische heilkunst e.V., Bad Liebenzell; Heidrun Loewer.
 • IBDA, Internationaler Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft, Arlesheim; Nikolai Fuchs.
 • IKAM, Internationale Koordination Anthroposophische Medizin, Dornach; Jürgen Schürholz.
 • IVAA, Internationale Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesellschaften, Dornach; Günther Schulz, Peter Zimmermann.

De ondersteunende leden van de Alliantie, die bij de oprichting aanwezig waren, zijn:

 • Institut Anthroposophique Rudolf Steiner, Brussel; Jürgen Erdmenger.
 • Council for curative education and social therapy, Dornach; Rüdiger Grimm.
 • Giancarlo Buccheri, voormalig voorzitter van de IVAA
 • Christof Wiechert, Dornach

Brussel, 29 september 2006

Teken de petitie hier en nu!


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

– Rudolf Steiner – De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910